நான் மதச்சார்பற்றவன்

நான் மதச்சார்பற்றவன்

அதற்கு

எம்மதமும் சம்மதம் என்று அர்த்தமல்ல.

எம்மதமும் சம்மதமில்லை என்று அர்த்தம்.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.