உயிர்வழி எங்கள் தமிழ்மொழி

வீழ்ந்துவிட்ட மரத்தின் வேர்கள் மண்ணிலிருக்கும் வரை.. வாழ்ந்துகெட்ட இனத்தின் வலிகள் நெஞ்சிலிருக்கும் வரை.. முன்னின்று எதிர்த்த எதிரிகள் வீழும் வரை.. பின்னின்று கருவறுத்த துரோகிகள் சாகும் வரை.. பேச்சின் எதிரொலி காற்றில் கரையும் வரை.. மூச்சின் கடைசித்துளி விண்ணைச் சேரும் வரை.. வையத்தின் கடைசித்துளி கடல் வற்றும் வரை.. மையத்தின் கருந்துளை புவியைக் கவ்வும் வரை.. வாழும் எங்கள் தமிழ்மொழி.. அதுவே எங்கள் உயிர்வழி..