கற்பாறையின் மேல் தூவப்பட்ட விதை

கற்பாறையின் மேல் தூவப்பட்ட விதை நான்.

பருவமழைக்குக் காத்திருந்து பயனில்லை.

என் வேர்கள் பாறையைத் துளைத்தாக வேண்டும்.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.